Residence in Kisumu, Kericho and Nandi Counties

Kakekoito kurset eng mengik chemengishei eng kiwato nebo County nebo Kisumu, Kericho ak Nandi komengis eng kalyet ak koistoegei terchinoshek alak tugul eng kwenungwai.

Kamwa alake eng MPs kobun komasta nebo Rift Valley kole magat koit let terchinoshek chekokotestai kobit eng kiwato inoto mising ko eng komasta nebo Chemelil ole kacheer mengikab komaswekchoto koriib kalyet.

Kondochini MP nebo Tinderet Julius Melly ak MP nebo Cherangany Joshua Kutuny,kosom kandoikchoto kole mengikab kiwato inoto komatkowekta muketut ak komengis eng kalyet.

Kaibor kaimetabgei kandoikchoto kotinygei ak karishek 4 chebo Matatu chekokibokchi eng komasta nebo Chemelil eng mwaet kole maiyanat kotestai yautikchoto.