Ruto ups pressure to MPs to pass Gender Bill

Monday, November 26, 2018

Katestai kurset eng MPs chebo emoni kosirto ngotutyet netokchinigei koib kerkeindo nebo murenik ak kwonyik eng kandoinatet anan Gender Bill

Kamwa Deputy President William Ruto kole makat eng Mps komongei eng chongindo ak kosirto ngotutionotok eng betutab kosomok kazi nebo wikini ole tetat kobir kura MPs asikotil angot kosirtoi ngotutionotok naat missing kou Gender Bill

Kongololi eng kasarta nekaindochini lumdaetab tetutik cheterter chebo bandaptai eng county nebo Nyandarua, ko kamwa Ruto kole maiyanat kokwoutyet nemochei alake eng MPs kewirta Bill inotok tokchinigei ketoi boroinwek che ichegei chekitobonchini kwonyik

Kabit nito eng kasarta nekokotestai komwa alake eng MPs kole moisirtoi ngotutionotok eng mwaet kole makat eng kwonyik koborchigei boroinwek chebo kandoindtate kou murenik eng mwaet kole moibu ngotutionotok bo Gender Bill kerkeindo age tugul

Tobeni konyek tugul bungee ng betutab kosomok kazi ole tetat kobir kura MPs kotinygei ak ngotutionotok ole nganda kokomwa kandoik chebo chamaishek tugul chebo bolotet kole nyolu kisirto, komitei MPs chekokomwa kole moisirtoi ngotutionotok eng bunge.