Mt. Kenya MPs defend Uhuru

Tuesday January 8, 2019 – Kakomongei alake eng kandoik kobun kebeberta nebo Mt. Kenya akomwa kole manyalu kerirtae President Uhuru Kenyatta kotinygei ak tetutikab bandaptai cheyoei serkali eng emet.

Kamwa kandoikchoto kole ngalalet nekokomwa alake eng kandoik kole kokotaban President Kenyatta kebeberta nebo Central Kenya eng poishonikab bandaptai komatindoi imanda age tugul.

Kongololchini siriikab logoiywek eng koriikab bunge,komwa kandoikchoto kole kokomuch President Kenyatta koyai poishonikab bandaptai eng komaswek chechang chebo emoni ole kasom kekoch kasarta kandoindetab emet koyai poishonik eng komaswek chetomo koityi tetutikab bandaptai.

Kondochini MP nekikitoror Cecily Mbarire,komwa kandoikchoto kole tinyegei ak polotet ngalaletab kandoikchoto kotinygei ak bandaptai eng emet ak kou noto komanyalu keipchi komonutiet age tugul.

Koimongei eng konegit kandoik cheboto MP nebo Gatundu South Moses Kuria akorirtae President Kenyatta kotinygei ak nekokotaban kebeberta nebo Central Kenya eng tetutikab bandaptai ole koibor neregek Uhuru kotinygei noto.