Nandi // Man kills wife, commits suicide

Monday January 14, 2019 – Kabit orogenet eng kokwetab Kaplebekwa, Chepkatet eng Warditab Ndalat kosupkei ak chi 1 nebo kenyishek 40 nekobar kwondonyi nebo kenyishek 30 kopoisien panget kotomo kogeetgei.

Koisuldae yautionoto chichoto eng koskolingutab amut kotomo kogeetgei ole kakinyor bortanyi eng karonetab rani kosongininsei eng ketit barak.