Kericho // Seeking Appeal

Monday January 14, 2019 –  Mokchinigei toretetab School Fees kipsomaniat 1 nebo kenyishek 14 kobun kokwetab Imbaragai eng Kunyak,Kipkelion West asi komuch kochut Form One.

Kamwa kipsomaniandanatak kole akot ingandan koyai komie eng tiemutikab KCPE ak keguurchi sukulitab Sinyole Girls eng County nebo Kisumu,kotindoi kaiyweishet kole imuch komachut sukulinoto kosupkei ak nematindoi kamugetab sigindenyi kolipan School Fees ak kou noto kosomei toretet kobun chi age tugul netindoi maget nemie.