Defending the youth

 

Kakomongei alake eng kandoik chetakomengechen akomwa kole magat eng serkali kochokchi chobetab ngatutiet netereei ofisaekab serkali komatkoyai mungaret ak serkali eng tokchinetab keisto asoya.

Kabit nito eng kasarta nekingat President Uhuru Kenyatta Attorney General Kihara Kariuki kotoi ngatutionoto eng chokchinet.

Kosupkei ak President Kenyatta konyalu ngatutionoto amu yoei kiboitinikchik koyai poishonikwai komie ak komaikochigei tenders.

Kamwa kandoikchoto kole nyalu keipchi kamonut magutik ak tuguk chetoreti neranik eng kura nebo referendum nekoketestai kemwa kele nyalu keyai.

Kondochini Senator nebo Nairobi Johnson Sakaja,komwa kandoikchoto kole kikeutie neranik eng tetutik cheterter missing ko siretab poishonik ak kou noto konyalu keipchi komonut tuguk chekonoptoi sobonwekwai eng kura inatak bo referendum.

Kongololi eng taonitab Nairobi,komwa kandoikchoto kole akot ingandan iaroru ngatutik kole nyalu kikoch neranik kebeberta 30% nebo tenders tugul chebitunotin eng serkali,kotomo kikoch barnotik tenders ichoto ak kou noto koyoei kit age tugul koger kole kakitoret neranik eng kasarta nekakiyai kura nebo referendum.

Kates komwa kandoikchoto kole nyalu keisto asoya nekikwo barak missing eng emet eng mwaet kole tomo konyor toretet neranik missing ko eng siretab poishonik ak kakoitoetab tenders kosupkei aka soya.