Parliament to debate PAC report on IEBC 

Thursday March 7, 2019 – Wendi bunge nebo National Assembly eng raini kongololen report nebo committee nebo bunge nebo Public Accounts Committee (PAC) ne noto kotinyegei ak poisietab rabisiek eng kipagengeitab lewenisiet nebo IEBC eng kenyitab poisiet nebo 2017/2018. 

Tetat kongalalen Mps report inoto mochei keisto eng poisiet commisionaek chetakongetunotin eng IEBC eng inguni kosupgei ak nematelelji komie rabisiek chekikitobonji eng kenyitab 2017/2018 

Committee inoto bo PAC indochin Mp nebo Ugunja Opiyo Wandayi ko kitesetai koyochin chikilisiet kitabusiekab hesabu eng IEBC eng kasarta nebo arawek 3 oole mochei keisto nebo ngecheret eng IEBC Wafula Chebikati ak commisionaek chengetunotin eng inguni choto ko Boya Molu ak Abdi Guliye.