Baringo// Thousands facing starvation

Thursday March 21, 2019 – Kakomongei alake eng MCAs kobun komasta nebo Baringo North akokoito kurset eng serkali koropta amitwogik koityi biik chekomwam rubet eng komasatak bo Baringo North.

Kamwa kandoikchoto kole kokoityi rubet biik eng komasta nebo Bartabwa, Barwessa ak komaswek alak ole mokchinigei biikchoto amitwogik eng chokchinet.

Kabit nito eng kasarta nekotoi serkali koleta amitwogik eng komasta nebo Tiaty ole kasom kandoikchoto serkali kogeer kole kaitchi amitwogik ak beek biik tugul chekokoityi rubet.