Kamwa chamaitab Chapchap kole manyolu ketokyi chichok boryonoto

Kakomwa chamaitab Maendeleo Chap Chap kole wendi kosirchin baruet kipagengeitab segeishet nebo Directorate of Criminal Investigations (DCI) komochei kokoito lisititab biik ak kandoikab polatet chemochei chamochei kechikil kotinygei ak youtik chebo nametab asoya.

Kamwa kandoindet nebo chamainoto akora ko Governor nebo Machakos Dr. Alfred Mutua kole tindoi chamainoto listitab biik cheisuldoen youtik chebo nametab asoya eng emoni ak kou noto komochei kechikil bikchoto ak keipchi kokwoutikab kerkongiet.

Kongololchini sirikab logoiwek eng ofisisiek cheechen chebo chamainoto, komwa Mutua kole asikosulda boryetab asoya eng emoni, ko manyolu eng kipagengeisiekab chikilishet kotokyi chi porionoto.

Akot kou noto, komwa chamainoto kole nyolu eng serkali kogeer kole kakiwek rabinik tugul chebo asoya ak malik alak chekikichor ak keuny eng emoni ak emotinwek chebo sang.

Eng kasaratak, konerekchi Dr. Mutua alak eng kandoik kobun Rift Valley chekokotok kotokyin neregek kipagengeitab DCI kole kokochutyi polatet poisionikchik eng nekamwa Mutua kole nyolu kemeto kipagengeinoto koyai poishenyi eng oret nenyalu.