DP makes a case for anti-FGM war

Thursday, June 27, 2019 – Kakomwa Deputy President Dr. William Ruto kole moimunyi serkali akoi koker kole kakiterter youtik chekikosir kasarta, missing ko yatitatetab lagok che tibik ak kotunishetab lagok chemengechen

Kamwa Ruto kole kokokanapta serkali boryet nekitokchini youtichotok ole kaikimit kole chi anan ko sigindet age tugul nekinyorchini lelutichotok kenomei ak kimut kapkirwok asikirwokchi konamgei ak ngotutikab emoni

Kongololi eng komasta nebo Karen eng tuiyet ak ofisaek chebo kipakengeitba UNFPA, ko kamwa Ruto kole chang koimutik chenyoru emoni kosupgei ak youtichotok kikosir kasarta eng mwaet kole wechei somanet ak bandaptai nebo lakwet ne chepto

Kates komwa Ruto nekabotogei ak ofisaek chebo kipakengeitab Anti-FGM Board kole makat kotuiyogei stakeholders tugul asikosulda boryet neketokchini youtichotok bo FGM ak kotunishetab lagok chemengechen