Kateunet koityi CECs chebo Baringo County

Kakokon kateunet Governor nebo Baringo Stanley Kiptis kole wendi koistoi eng poishet CEC’s ak ofisaek alak eng serkalinyi chemayoei poishonikwai kou ole magat.
Kamwa Governor Kiptis kole kokonyor kangunyngunyet neo kobun mengiab Baringo kotinygei ak ofisaekab County nebo Baringo chemaikilchinigei poishonikwai ak kou noto kowendi koibei kakwoutik chemokotin cheboto keisto icheget eng poishet.