Koibeet sobonwekwak biik 3,225 kobun nyasutikap oret eng 2019

Koibeet sobonwekwak biik 3,225 kobun nyasutikap oret eng kenyini inegei. Nitok ko kosupgei ak report neleel nebo chigilisiet nekoimong kibakengeitap National Transport and Safety Authority (NTSA) nekaibor kole mitei barak kaitosiechotok ngekerchin ak biik 2,827 chekiibeet sobonwekwak eng nyosutikap oret eng 2018.