Tomo Kochut form one kipsomaninik chechang

Tomo komuch kochut form one kipsomaninik chechang chekoyoei tyemutikab class 8 chebo KCPE.

Nito ko kosupgei ak Minister nebo somanet Prof. George Magoha ne kamwa kole akoi inguni kotomo kochut form kipsomaninik chesirei 400,000 eng emet komugul ole kangat kirwogik ak rubeiwekwai koboto ofisaek alak chebo serkali kotoi tetutik chebo kocheng kipsomaninichatak ak koker kole kaba sukul

Kongololchini sirikab logoiwek eng taonitab Nairobi yekangolumdoi tetutyetab kecheng kipsomaninik chetomo kochut form one, ko kamwa Magoha kole maiyanat eng kipsomaniat age tugul kotebi eng gaa amu mochei serkalitab emoni koker kole katestai ak somanet kipsomaninik tugul chekoyoei tyemutikab class 8 anan 100 % transition