Kokoitoetab sanitary towels eng’ Nakuru

Tetei serikalitap county nebo Nakuru kokoito toretetap sanitary towels koityi tibiik tugul eng county inoto bo Nakuru.

Kamwa CEC nebo Gender eng county inotok bo Nakuru kole chechang eng youtik chebo kamanagetab tibik chetakomengechen eng kasari tesetai koimutik chebo Covid 19 kobitu kosupgei ak nemoimuchi tibik chechang koal sanitary towels ak kou notok koyochei kosom rabinik kobun bik alak cheboto ketikab bodaboda