Reaction on Bomet MPs walk out

 

Katestai kobit ngalalet kotinygei ak kakwoutiet nekoib MPs chebo Bomet komanda eng tuiyet nekomitei President Uhuru Kenyatta amu makikoch kasarta nebo kongalal.

Kamwa MP nebo Konoin Brighton Yegon kole konyalu kikoch poroindo kandoikchoto bo Bomet kongalal eng tuiyonoto amu kotesetai tuiyonoto eng County nebunu icheget.

Kongololchini Kass Fm eng koriikab bunge,ko Brighton kole kotinyei MPs choto bo Bomet rireek chebo biikab emet chekomochei komwaita eng tuiyonoto ak kou noto ko konyalu kikoch poroindo kongalaal.

Eng komastanyi komwa MP nebo Bureti Japheth Mutai kole manyool kakwoutiet nemakikoch poroindo kandoikab Bomet kongalaal eng tuiyonoto eng mwaet kole noto ko ko kasarta neinegei nekotinyeei kandoikchoto komwaita kaimutik chebunei mengikab Bomet.

Akot kou noto komwa Brighton kole bendi icheget ko kandoikab Bomet kochengei kasarta nebendi kotuisot ak President Kenyatta asi komwoch rireek chetinyei mengikab Bomet eng mwaet kole chang kaimutik chetinyei mengikab Bomet chenyalu kogas kandoindetab emet asi kocheng walutiet kotinygei ak kaimutikchoto.