Road safety awareness

Tuesday November 6, 2018 – Kakobarasta kipagengeit netelelchini panwekab oret nebo National Transport and Safety Authority (NTSA) kole wendi kosuldoe tetutiet neo nebo chikiletab karishek eng betutab Jumatatu wikit nenyonei asi keisto karishek tugul chebo Matatu chemanyalu komitei oret.

Kamwa Director General nebo NTSA Francis Meja kole chang karishekab Matatu chemoityini magutikab oret missing ko ngatutik chebo Michuki chekoketoi kesuldae.

Kongololi eng tuiyet nekaiyum ofisaek chetelelchini Saccos chebo Matatu eng taonitab Nairobi,komwa Meja kole kichigili tuguk cheterter chenyalu kotinyei karishekab Matatu asi kopois eng ortinwekab emoni.