Polio Eradication

Tuesday November 27, 2018 – Tetat koyai tuiyet eng betutab rani kipagengeit neindochini tetutik chebo kirindaetab miondab Polio nebo Polio Technical Advisory Group asi kochigil ole kokoit tetutik chetokchinigei kiit let miondab Polio eng emetab Kenya ak Somalia.

Tuiyonoto taugei eng betutab rani akotestai akoi betutab Thursday,ko tetat kongalale ngamotik kobun Ministry nebo tililindo,kipagengeitab tililindo nebo WHO ak UNICEF kotinygei ak ortinwek cheititootin chekikirindoen mionoto.

Tetat kora kisirto eng tuiyonoto tetutik ak kakwoutik chemagat kisub eng kirindaetab mionoto bo Polio eng emotinwekchoto.