Kakesom serikali kocheng walutiet akobo rarunetanb tugukab somanet

Kakesom serkali kocheng walutiet kotinygei ak kaimutiet nebo rerunetab tuguk chemokotin eng somanet cheboto Darasoshek, koriik chekirue anan Dormitories ak alak chekokobit eng sukulishek kosupkei ak tetutietab serkali kochut Form One kipsomaninik tugul cheyoei KCPE eng emet.

Kamwa konetindet neo nebo sukulitab tibiik nebo Kapsowar Girls Hellena Mabese kole kokobit chiletabgei neo nebo kipsomaninik eng sukulishek kosupkei ak tetutionoto bo serkali ak kou noto konyalu kecheng walutiet eng chokchinet.

Kabit nito eng kasarta netesetai kochutei Form One kipsomaninik chekoyoei KCPE eng kenyit nekosirtoi.