Kokikoito tuga cheitei 30 eng keteshetab police eng Marakwet East

Kokikoito tuga cheitei 30 chekikinyor eng kebeberta nebo Marakwet East koba keteshetab Police nebo Kamelei eng Kiwato nebo West Pokot asi yeimongei chi nechengei tuga chekibetyo,konyumnyum konyor tuchatak.

Nito ko kakwoutiet 1 nebo kenyor kalyet kosupkei ak borioshek chekikotestai kobit kosupkei ak chorsetab kiyagik eng Kerio Valley.

Koindochi tetutionoto kandoik cheindochin tetutik chebo kawegunetab kalyet eng komasta nebo Kerio Valley ak ofisaek chebo ripsetab kalyet eng Sub-County nebo Marakwet East eng keteshetab Police nebo Maron.